Saltar al contenido

Palabras graves

Las palabras graves o llanas son las que poseen la sílaba tónica o acento de intensidad en la penúltima sílaba. La regla ortográfica indica que llevan acento cuando terminan en cualquier consonante menos » s» o «n». Ejemplos: útil, difícil, azúcar, carácter, césped, lápiz.

Ejemplos de palabras graves

Entre los ejemplos que podemos dar de palabras graves podemos enumerar los siguientes:

 • Ángel   Án-gel
 • Afonía.  A-fo--a
 • Alcancía   Al-can--a
 • Ámbar   Ám-bar
 • Árbol   Ár-bol
 • Álbum   Ál-bum
 • Áspid.  Ás-pid
 • Automóvil   Au-to--vil
 • Azúcar   A-zú-car
 • Barahúnda   Ba-ra-hun-da
 • Distraído   Dis-tra-í-do
 • Cárcel   Cár-cel
 • Cáncer   Cán-cer
 • César   -sar
 • Catéter   Ca--ter
 • Césped   Cés-ped
 • Cónsul   Cón-sul
 • Corría   Co–rrí-a
 • Cráter   Crá-ter
 • Débil    -bil
 • Dátil   -til
 • Dólar   -lar
 • Difícil   Di--cil
 • Dúctil   Dúc-til
 • Dúo   -o
 • Encía   En--a
 • Éter   É-ter
 • Estéril.   Es--ril
 • Fémur   -mur
 • Fértil   Fér-til
 • Flúor   Flú-or
 • Fútbol   Fút-bol
 • Lápiz   Lá-piz
 • Líder   Lí-der
 • Mártir   Már-tir
 • Mástil   Más-til
 • Móvil   -vi
 • Póquer   -quer
 • Púgil   -gil
 • Raíces.   Ra-í-ces
 • Río   -o
 • Revólver   Re-vól-ver
 • Símil  -mil
 • Táctil   Tác-til
 • Tráiler   Trái-ler
 • Trébol   Tré-bol
 • Túnel   -nel
 • Energía   E-ner--a
 • Sabía   Sa--a

Ejemplos de palabras graves sin tilde

Dejamos un listado de palabras graves que no llevan acento.

 • Abanderado   A-ban-de-ra-do
 • Abanico   A-ba-ni-co
 • Abasto   A-bas-to
 • Abolengo   A-bo-len-go
 • Abuela/o    A-bue-lo/a
 • Acomplejado   A-com-ple-ja-do
 • Acuarela   A-cua-re-la
 • Acuario   A-cua-rio
 • Adulto   A-dul-to
 • Atento   A-ten-to
 • Banco   Ban-co
 • Baronesa   Ba-ro-ne-sa
 • Carmen   Car-men
 • Cierre   Cie-rre
 • Cigarrillo   Ci-ga-rri-llo
 • Cilindro   Ci-lin-dro
 • Cintura   Cin-tu-ra
 • Cisne   Cis-ne
 • Clima   Cli-ma
 • Donde   Don-de
 • Eclipse   E-clip-se
 • Embalse   Em-bal– se
 • Examen   E-xa-men
 • Hijo/a.   Hi-jo/a
 • Hilo   Hi-lo
 • Joven   Jo-ven
 • Largo   Lar-go
 • Lechuga   Le-chu-ga
 • Maleta   Ma-le-ta
 • Manzana   Man-za-na
 • Martes    Mar-tes
 • Mimo   Mi-mo
 • Néctar   Néc-tar
 • Ola   O-la
 • Ombligo   Om-bli-go
 • Ojo   O-jo
 • Organiza   Or-ga-ni-za
 • Pasto   Pas-to
 • Pelo   Pe-lo
 • Persona   Per-so-na
 • Repleta   Re-ple-ta
 • Saltaba.   Sal-ta-ba
 • Sismo   Sis-mo
 • Susto   Sus-to
 • Suelo   Sue-lo
 • Pluma   Plu-ma
 • Playa   Pla-ya
 • Puerto   Puer-to
 • Resorte   Re-sor-te
 • Tarde   Tar-de
 • Virgen   Vir-gen
 • Voleo   Vo-le-o
 • Zancudo   Zan-cu-do
 • Zapatos   Za-pa-tos

Excepciones de palabras graves con acento

Siempre que hay reglas hay alguna excepción. En este caso dejamos algunos ejemplos de palabras graves que aún terminando en vocal llevan acento ortográfico. Entre los ejemplos:

 • Alcancía   Al-can--a
 • Maríaa   Ma--a
 • Biología    Bio-lo--a
 • Biografía   Bio-gra--a
 • Filosofía   Fi-lo-so--a
 • Psicología   Psi-co-lo--a
 • Antropología   An-tro-po-lo--a

Ejemplos de palabras graves nombres

Seleccionamos ejemplos de nombres que son palabras agudas.

 • Néstor   Nés-tor
 • Suárez   Suá-rez
 • Cristóbal   Cris--bal
 • Cortázar   Cor--zar
 • Carlos   Car-los
 • Maura   Mau-ra
 • Ana   A-na
 • Sofía   So--a
 • Carla   Car-la
 • Agustina   A-gus-ti-na
 • Ricardo   Ri-car-do
 • Ronaldo   Ro-nal-do
 • Angelina   An-ge-li-na
 • Benicio   Be-ni-cio
 • Santino   San-ti-no
 • Victor   Vic-tor
 • Vanesa   Va-ne-sa
 • Melisa   Me-li-sa
 • Victoria   Vic-to-ria

Palabras graves de animales

Lista de animales que son palabras graves.

 • Elefante   E-le-fan-te
 • Mandril   Man-dril
 • Cóndor   Cón-dor
 • Hámster   Háms-ter
 • Acedía   A-ce--a
 • Bóxer   -xer
 • Búho    -ho
 • Cacatúa   Ca-ca--a
 • Lémur   Lé-mur
 • Perro   Pe-rro
 • Rinoceronte   Ri-no-ce-ron-te
 • Caballo   Ca-ba-llo
 • Vaca   Va-ca
 • Cabra   Ca-bra
 • Jirafa   Ji-ra-fa
 • Canguro   Can-gu-ro
 • Ganado   Ga-na-do
 • Araña   A-ra-ña
 • Tigre   Ti-gre
 • Rana   Ra-na
 • Cuervo   Cuer-vo
 • Conejo   Co-ne-jo
 • Comadreja   Co-ma-dre-ja
 • Gato   Ga-to
 • Gallina   Ga-lli-na
 • Gallo   Ga-llo
 • Sapo   Sa-po
 • Pulpo   Pul-po
 • Saltamontes   Sal-ta-mon-tes
 • Serpiente   Ser-pien-te
 • Topo   To-po
 • Pulga   Pul-ga
 • Puma   Pu-ma
 • Trucha   Tru-cha
 • Urraca   U-rra-ca
 • Koala   Ko-a-la
 • Hormiga   Hor-mi-ga
 • Iguana   I-gua-na
 • Venado   Ve-na-do
 • Vicuña   Vi-cu-ña
 • Tortuga   Tor-tu-ga
 • Ballena   Ba-lle-na
 • Armadillo   Ar-ma-di-llo
 • Avispa   A-vis-pa

Palabras graves de paises y ciudades

Dejamos una lista de ciudades que son palabras graves.

 • España   Es-pa-ña
 • Barcelona   Bar-ce-lo-na
 • Dinamarca   Di-na-mar-ca
 • Tenerife   Te-ne-ri-fe
 • Suecia   Sue-cia
 • Serbia   Ser-bia
 • Inglaterra   In-gla-te-rra
 • Praga   Pra-ga
 • Sevilla   Se-vi-lla
 • Londres   Lon-dres
 • Lima   Li-ma
 • Brasilia   Bra-si-lia
 • Quito   Qui-to
 • Filipinas   Fi-li-pi-nas
 • Colombia    Co-lom-bia
 • Tailandia   Tai-lan-dia
 • Australia   Aus-tra-lia
 • Sucre   Su-cre
 • Argentina   Ar-gen-ti-na
 • Chile   Chi-le
 • Cartagena   Car-ta-ge-na
 • Chile.  Chi-le
 • Venezuela   Ve-ne-zue-la
 • Praga   Pra-ga
 • Suiza   Sui-za
 • Ibiza   I-bi-za
 • Andorra   An-do-rra
 • Armenia   Ar-me-nia
 • Jamaica   Ja-mai-ca
 • Italia   I-ta-lia
 • Jordania   Jor-da-nia
 • Islandia   Is-lan-dia
 • Mozambique   Mo-zam-bi-que
 • Polonia   Po-lo-nia
 • Ruandaa   Ruan-da
 • Eslovaquia   Es-lo-va-quia
 • Dinamarca   Di-na-mar-ca
 • Siria   Si-ria
 • Túnez   -nez
 • Rusia   Ru-sia

Palabras graves de alimentos

 • Fruta   Fru-ta
 • Naranja    Na-ran-ja
 • Aguacate   A-gua-ca-te
 • Manzana   Man-za-na
 • Leche   Le-che
 • Pescado   Pes-ca-do
 • Guayaba   Gua-ya-ba
 • Carne   Car-ne
 • Menta   Men-ta
 • Guiso   Gui-so
 • Pasta   Pas-ta
 • Kiwi   Ki-wi
 • Pera   Pe-ra
 • Frutilla   Fru-ti-lla
 • Fresa   Fre-sa
 • Tallarines   Ta-lla-ri-nes
 • Coco   Co-co
 • Pistacho   Pis-ta-cho
 • Piña   Pi-ña
 • Higo   Hi-go
 • Lima   Li-ma