Saltar al contenido

Palabras agudas

Las palabras agudas son las palabras que se acentúan con acento de intensidad ( sílaba tónica) en la última sílaba. Se acentúan cuando terminan en «n» o «s». Se las llama también palabras oxitonas. las palabras agudas sin acento o tilde son las que terminan en el resto de las consonantes. Mientras que las palabras agudas con hiato son cuando el mismo está en el encuentro de dos vocales que se ubican de forma contínua. En este caso los diptongos están formados por dos vocales fuertes o cuando el diptongo o triptongo está conformado por una vocal tónica débil.

Ejemplos de palabras agudas con tilde (acento ortográfico)

Como hemos dicho las palabras agudas con tilde son las palabras que poseen el acento en la última sílaba y cuando terminan en «n» o «s». Dejaremos ejemplos de palabras agudas con tilde.

 • Acordeón   A-cor-de-ón
 • Almidón   Al-mi-dón
 • Anís   A-nís
 • Arnés   Ar-nés
 • Avión   A-vión
 • Balón   Ba-lón  
 • Bebé   Be-
 • Bongó   Bon-
 • Buscapiés   Bus-ca-piés
 • Café   Ca-
 • Cajón   Ca-jón
 • Calcetín   Cal-ce-tín
 • Calzón   Cal-zón
 • Canción   Can-ción
 • Canesú   Ca-ne-
 • Cinturón   Cin-tu-rón
 • Común   Co-mún
 • Frenesí   Fre-ne-
 • Inglés   In-glés
 • Interés   In-te-rés
 • Limón   Li-món
 • Locución   Lo-cu-ción
 • Mamá    Ma-
 • Menú   Me-
 • Ojalá   O-ja-
 • Olé   O-
 • Papá   Pa-
 • Panteón   Pan-teón
 • Pelotón   Pe-lo-tón
 • Pizarrón   Pi-za-rrón
 • Reacción   Re-a-cción
 • Rubí   Ru-
 • Sofá   So-
 • Tabú   Ta-
 • Televisión   Te-le-vi-sión
 • Tentación   Ten-ta-ción
 • Turrón   Tu-rrón
 • Vagón   Va-gón
 • Vudú   Vu-

Ejemplos de palabras agudas sin tilde (sin acento ortográfico)

 • Abaratar    A-ba-ra-tar
 • Abarcar    A-bar-car
 • Aborrecer   A-bo-rre-cer
 • Acalorar.  A-ca-lo-rar
 • Acatar   A-ca-tar
 • Acicalar   A-ci-ca-lar
 • Acomodar   A-co-mo-dar
 • Acorralar   A-co-rra-lar
 • Acusar  A-cu-sar
 • Adaptar   A-dap-tar
 • Adecuar   A-de-cuar
 • Adivinar   A-di-vi-nar
 • Administrar   Ad-mi-nis-trar
 • Admirador   Ad-mi-ra-dor
 • Adoptar   A-dop-tar
 • Aerosol   A-e-ro-sol
 • Afectar   A-fec-tar
 • Ampliar   Am-pliar
 • Animar   A-ni-mar
 • Ascender   A-scen-der
 • Asesor   A-se-sor
 • Azuzar   A-zu-zar
 • Balancear   Ba-lan-cear
 • Billar   Bi-llar
 • Bimestral   Bi-mes-tral
 • Binocular   Bi-no-cu-lar
 • Blanquear   Blan-quear
 • Borrar   Bo-rrar
 • Bostezar   Bos-te-zar
 • Boxear   Bo-xear
 • Brutal   Bru-tal
 • Cabezal   Ca-be-zal
 • Calentar   Ca-len-tar
 • Cavidad   Ca-vi-dad
 • Cazar   Ca-zar
 • Competir   Com-pe-tir
 • Corral   Co-rral
 • Costillar   Cos-ti-llar
 • Dejar   De-jar
 • Denigrar   De-ni-grar
 • Desesperar   De-ses-pe-rar
 • Desperdiciar   Des-per-di-ciar
 • Diseminar   Di-se-mi-nar
 • Doblez   Do-blez
 • Dominar   Do-mi-nar
 • Dramatizar   Dra-ma-ti-zar
 • Dorar   Do-rar
 • Dudar   Du-dar
 • Embarcar   Em-bar-car
 • Empezar   Em-pe-zar
 • Encantar   En-can-tar
 • Enfocar   En-fo-car
 • Escribir   Es-cri-bir
 • Espiritual   Es-pi-ri-tual
 • Evadir   E-va-dir
 • Fragilidad   Fra-gi-li-dad
 • Funcionar   Fun-cio-nar
 • Ganar   Ga-nar
 • Garantizar   Ga-ran-ti-zar
 • Generar   Ge-ne-rar
 • Genial   Ge-nial
 • Glaciar   Gla-ciar
 • Gladiador   Gla-dia-dor
 • Habitual   Ha-bi-tual
 • Hotel   Ho-tel
 • Humedad   Hu-me-dad
 • Hundir   Hun-dir
 • Inferior   In-fe-rior
 • Jalar   Ja-lar
 • Jurar   Ju-rar
 • Laminar   La-mi-nar
 • Lesionar   Le-sio-nar
 • Maldecir   Mal-de-cir
 • Maltratar   Mal-tra-tar
 • Mandar   Man-dar
 • Mental   Men-tal
 • Mundial   Mun-dial
 • Musical   Mu-si-cal
 • Natural   Na-tu-ral
 • Necedad   Ne-ce-dad
 • Neutral   Neu-tral
 • Obsequiar   Ob-se-quiar
 • Ocupar   O-cu-par
 • Orinar   O-ri-nar
 • Percibir   Per-ci-bir
 • Policial   Po-li-cial
 • Pulidor   Pu-li-dor
 • Real   Re-al
 • Regresar   Re-gre-sar
 • Rumiar   Ru-miar
 • Saborear   Sa-bo-rear
 • Salar   Sa-lar
 • Santidad   San-ti-dad
 • Separar   Se-pa-rar
 • Superior   Su-pe-rior
 • Tejer   Te-jer
 • Traicionar   Trai-cio-nar
 • Universal   U-ni-ver-sal
 • Untar   Un-tar
 • Ventilar   Ven-ti-lar
 • Verdad   Ver-dad
 • Vivir  Vi-vir

Ejemplos de palabras agudas con hiato

En este caso las palabras agudas que no terminan en «n» o «s» no llevan acento pero, en este caso de palabras con hiato si lo llevan para poder romper el diptongo. Como por ejemplo: Guión= Gui-ón.

 • Leer = Le-er
 • Noé = No-é
 • León = Le-ón
 • Raíz = Ra-íz
 • Freír = Re-ír
 • Baúl = Ba-úl
 • Laeúd = La-úd
 • Poseer = Po-se-er
 • Sonreír = Son-re-ir
 • Sabía = Sa-bí-a
 • Roer = Ro-er
 • Saúl = Sa-úl
 • Sofreír = So-fre-ír
 • País = Pa-ís
 • Noé = No-é
 • Oír = O-ír
 • Creer = Cre-er

Ejemplos de palabras agudas que no se acentuan (excepciones)

Hay palabras agudas que no se acentúan, ellas son las que no terminan en «n», «s» o vocal. Dejamos una lista de palabras agudas con acento prosódico , llamadas así porque no se acentúan.

 • Amabilidad   A-ma-bi-li-dad
 • Amistad   A-mis-tad
 • Animal   A-ni-mal
 • Atril   A-tril
 • Admitir   Ad-mi-tir
 • Alfil   Al-fil
 • Buscar   Bus-car
 • Cantar   Can-tar
 • Cartel   Car-tel
 • Comodidad   Co-mo-di-dad
 • Cualidad   Cua-li-dad
 • Digital   Di-gi-tal
 • Especial   Es-pe-cial
 • Espectacular   Es-pec-ta-cu-lar
 • Indestructibilidad   In-des-truc-ti-bi-li-dad
 • Insensibilidad   In-sen-si-bi-li-dad
 • Leal   Le-al
 • Lentitud   Len-ti-tud
 • Liberal   Li-be-ral
 • Longitud   Lon-gi-tud
 • Mitad   Mi-tad
 • Mongol   Mon-gol
 • Posibilidad   Po-si-bi-li-dad
 • Ramal.  Ra-mal
 • Reloj   Re-loj
 • Rentabilidad   Ren-ta-bi-li-dad
 • Tamal   Ta-mal
 • Tropezar   Tro-pe-zar

Palabras agudas de animales

A continuación vemos una lista de palabras agudas de animales.

 • Alacrán   A-la-crán
 • Atún   A-tún
 • Avestruz   A-ves-truz
 • Caimán   Cai-mán
 • Camaleón   Ca-ma-león
 • Camarón   Ca-ma-rón
 • Caracol   Ca-ra-col
 • Castor   Cas-tor
 • Cebú   Ce-
 • Chimpancé   Chim-pan-
 • Colibrí   Co-li-brí
 • Cormorán   Cor-mo-rán
 • Ciempiés   Ciem-piés
 • Ciervo   Cier-vo
 • Codorniz   Co-dor-niz
 • Colibrí   Co-li-brí
 • Delfín   Del-fín
 • Dragón de Komodo   Dra-gón
 • Emú   E-
 • Escorpión   Es-cor-pión
 • Esturión   Es-tu-rión
 • Faisán   Fai-sán
 • Gavilán   Ga-vi-lán
 • Glotón   Glo-tón
 • Gibón   Gi-bón
 • Gorrión   Go-rrión
 • Halcón   Hal-cón
 • Jabalí   Ja-ba-
 • Jabirú   Ja-bi-
 • Jaguar   Ja-guar
 • León   Le-ón
 • Lombriz   Lom-briz
 • Manatí   Ma-na-
 • Marabú  Ma-ra-bú
 • Martín Pescador   Mar-tín Pes-ca-dor
 • Mejillón   Me-ji-llón
 • Ñandú   Ñan-
 • Orangután   O-ran-gu-tán
 • Perdiz   Per-diz
 • Pez   Pez
 • Pinzón   Pin-zón
 • Pitón   Pi-tón
 • Puercoespín   Puer-co-es-pín
 • Ratón   Ra-tón
 • Salmón   Sal-món
 • Serval   Ser-val
 • Tapir   Ta-pir
 • Tejón   Te-jón
 • Tiburón   Ti-bu-rón

Palabras agudas de países y ciudades

Lista de palabras agudas de países. Entre ellos encontramos:

 • Afganistán   Af-ga-nis-tán
 • Azerbayán   A-zer-ba-yán
 • Berlín   Ber-lín
 • Bogotá   Bo-go-
 • Budapest   Bu-da-pest
 • Bután   Bu-tán
 • Camerún   Ca-me-rún
 • Canadá   Ca-na-
 • Gabón   Ga-bón
 • Haití   Hai-
 • Irán   I-rán
 • Japón   Ja-pón
 • Jerusalén   Je-ru-sa-lén
 • Kazajstán   Ka-zajs-tan
 • Katmandú   Kat-man-
 • Kirguistán   Kir-guis-tan
 • Lyon   Ly-on
 • Malí   Ma-li
 • Omán   O-mán
 • Pakistán   Pa-kis-tán
 • Panamá   Pa-na-
 • París   Pa-ris
 • Perú   Pe-
 • República de Naurú   Re-pú-bli-ca de Nau-
 • Santa Fé   San-ta
 • Seúl   Se-úl
 • Sevilla   Se-vi-lla
 • Singapur   Sin-ga-pur
 • Sudán   Su-dán
 • Taiwán   Tai-wán
 • Tayikistan   Ta-yi-kis-tan
 • Turkmenistán   Turk-me-nis-tán
 • Uzbekistán   Uz-be-kis-tán
 • Irak   I-rak

Palabras agudas de frutas y verduras

Dejamos una lista de palabras agudas de frutas y verduras.

 • Alcaucil   Al-cau-cil
 • Ananá   A-na-
 • Ají   A-jí
 • Betabel   Be-ta-bel
 • Calabacín   Ca-la-ba-cín
 • Champiñón   Cham-pi-ñón
 • Col   Col
 • Coliflor   Co-li-flor
 • Diente de León   Dien-te-de-Le-ón
 • Frijol   Fri-jol
 • Laurel   Lau-rel
 • Limón   Li-món
 • Mamón   Ma-món
 • Maíz   Ma-íz
 • Maní   Ma-
 • Maracuyá   Ma-ra-cu-
 • Melocotón   Me-lo-co-tón
 • Melón   Me-lón
 • Nuez   Nuez
 • Nuez de Pecán   Nuez de Pe-cán
 • Perejil   Pe-re-jil
 • Pimentón   Pi-men-tón